عملگر تقسیم در جبر رابطه ای در درس پایگاه داده

توضیحات

عملگر تقسیم در جبر رابطه ای یكی از مهمترین عملگرها است. سطح سوالات مرتبط با این موضوع اغلب دشوار است.نكات كاربردی و تسهیل شده این عملگر را در بخشی از دوره تدریس كنكور ارشد كامپیوتر توسط استاد شكری مشاهده می فرمایید.

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه