فصول پر سوال درس ریاضی عمومی ۱و۲ در کنکور کارشناسی ارشد

توضیحات

استاد رضا شکرزاد، مدرس با سابقه درس ریاضی عمومی ۱و۲ کنکور کارشناسی ارشد در این ویدیو، بودجه بندی و فصل‌های این درس را تحلیل خواهد کرد و فصول پر سوال ریاضی عمومی در کنکور ارشد رشته‌های مختلف را بررسی می کند.
Cafetadris.com

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه