جلسه اول دوره گرامر زبان انگیسی رشته MBA

توضیحات

سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - مدل فعل شماری / ۲ - جمله های ساده / ۳ - نهاد / ۴ - فعل / ۵ - جمله های غیرساده / ۶ - گام های اصلی پاسخگویی به سوالات گرامر / ۷ - اسم / ۸ - صفت / ۹ - قید / ۱۰ - حرف اضافه / ۱۱ - ضمیر / ۱۲ - و نکات پرتکرار (وارونگی، هم آیندهای گرامری، ساختارهای موازی، دو مقایسه ای، زباله ها، شش نوع کاما، چهار نوع that، و ...)

توضیحات مربوط به دوره اصلی ۲۴ ساعته در لینک:
cafetadris.com/MBA

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه